X

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Zavod Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (šifra delovnega mesta: I017160)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-       najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

-       smer ekonomija

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z večletnimi izkušnjami pri opravljanju podobnih del.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.

Rok za prijavo: 01.08.2019

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

-       priprava in realizacija trženjskega načrta za programe in projekte OVC,

-       predlaganje in sodelovanje pri oblikovanju in pripravi cenikov storitev OVC,

-       organiziranje in vodenje delovnega procesa na področju trženja,

-       organizacija in izvedba poslovnih dogodkov z domačimi in tujimi naročniki,

-       samostojna priprava in realizacija predstavitev produktov na sejmih doma in v tujini,

-       samostojna predstavitev produktov športnim klubom in drugim organizacijam doma in v tujini,

-       vzpostavitev mreže uporabnikov OVC na tujih trgih,

-       priprava pogodb s poslovnimi partnerji in sponzorji,

-       sodelovanje pri pripravi promocijskih tiskovin,

-       prodaja storitev zavoda na področju športa na domačem in tujem trgu,

-       druga dela in naloge po naročilu nadrejenih.

 

Posebni pogoji:

 

-       aktivno znanje vsaj dveh tujih svetovnih jezikov,

-       aktivno znanje slovenskega jezika,

-       najmanj 3 leta vodstvenih izkušenj na področju trženja produktov na tujih trgih,

-       dobro poznavanje področja rekreativnega in vrhunskega športa (prednostno kolesarstvo, atletika, triatlon),

-       obvladanje računalniških orodij (Word, Excel, Outlook, Power Point),

-       veljaven vozniški izpit B kategorije.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena,
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo, ki je 01.08.2019. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info.zavodnm@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 073930390 pri Katji Kocjan.

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Številka: 602/19

Datum: 16.07.2019

 

Nazaj na seznam