X

POSLANSTVA ZAVODA IN OPISI DEJAVNOSTI/PODROČIJ

Poslanstva zavoda so:

 • na področju športa kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov, ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov ter športne vzgoje v javnih zavodih, razvoj te, izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti;
 • na področju kulture izvajanje lastne kulturno-umetniške produkcije ter sodelovanje z ostalimi producenti, izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev ter skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini;
 • na področju turizma kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev opravljanja in razvoj turističnih dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma,
 • na področju mladine kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanja strategije, politike in ukrepov, ki vplivajo na mlade;
 • povezovanje in koordinacija akterjev na vseh področjih delovanja zavoda.

 

Zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, dejavnosti v javnem interesu:

 • upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
 • pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
 • upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
 • svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
 • izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
 • daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
 • daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
 • organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
 • organizira in izvaja druge športne dejavnosti, tudi komercialne programe, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
 • usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
 • spremlja in analizira naloge v športu,
 • načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
 • zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
 • izvaja produkcijo lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev.
 • prireja razstave različnih tematik,
 • posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
 • organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
 • izvaja kinematografski program,
 • organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev, ki niso komercialne narave,
 • načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami,
 • skrb za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
 • skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
 • izvaja informativno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
 • skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
 • nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
 • sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
 • sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
 • vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti,
 • izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc mladih,
 • skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • skrbi za zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 • spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
 • skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
 • spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih,
 • izvaja politiko oz. strategijo razvoja turizma,
 • upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem turističnega pomena, prenesenega v upravljanje s strani ustanoviteljice,
 • skrbi za razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture ter javnih površin, namenjenih turistom,
 • organizira in izvaja turistične prireditve,
 • ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma.

 

Druge naloge oziroma dejavnosti, ki jih opravlja zavod, so:

 • organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
 • posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
 • izvaja koordinacijo in povezovanje vseh akterjev na področju delovanja zavoda,
 • opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
 • izvaja druge dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.