X

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA V ZAVODU ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO:

Objava prostega delovnega mesta v zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino novo mesto:

Objava prostega delovnega mesta v zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino novo mesto:

HIŠNIK V (šifra delovnega mesta: J035025)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-  najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri opravljanju podobnih del.

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis.

Rok za prijavo: 8 dni od objave na spletni strani ZRSZ

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

-      oskrbuje poslovne zgradbe zavoda in druge poslovne površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice

-      skrbi za poslovne zgradbe in inventar zavoda ter jih varuje, skrbi za red in čistočo v notranjosti poslovnih prostorov ter za red in čistočo okolice zavoda

-      vzdržuje osnovna sredstva zavoda v prostorih in na njegovih zunanjih površinah

-      skrbi za pravočasno nabavo kurilnega olja ter opravlja vse naloge, povezane z ogrevanjem prostorov zavoda

-      nadzira in skrbi za pravilno delovanje kurilnih naprav, pravilno ogrevanje prostorov in o pomanjkljivostih ali napakah na ogrevalnih sistemih sproti obvešča pristojno službo ter nemudoma poskrbi za odpravo napak

-      sodeluje z dimnikarsko službo

-      pregleduje prostore in skrbi za odpiranje in zaklepanje prostorov zavoda

-      vodi evidenco izdanih ključev vsem osebam in za vse prostore, do katerih imajo posamezne osebe dostop, ter skrbi, da ima zagotovljene ključe in dostop do vseh prostorov v zavodu

-      skrbi za red in uporabo zaklonišč po predpisih

-      pregleduje vodovodne napeljave v sanitarijah in poslovnih prostorih ter sproti odpravlja okvare oziroma poskrbi za odpravo okvar

-      ugotavlja in ocenjuje poškodbe, ki jih povzročijo učenci/otroci, delavci ali drugi obiskovalci zavoda na inventarju zavoda, ter o tem obvešča vodstvo zavoda

-      skrbi za protipožarno varnost poslovnih prostorov zavoda, za stalno uporabnost in redne preglede gasilnih aparatov in za hidrantni sistem ter v primeru požara pokliče gasilce

-      skrbi za električno napeljavo in varčno porabo električne energije ter za ugašanje luči

-      pregleduje stanje prostorov zavoda in opreme ter opravi popravila, ki jih zahteva tekoče vzdrževanje zavoda

-      vsak teden natančneje pregleda prostore zavoda, vsak mesec pa pregleda vse prostore zavoda in o ugotovljenem stanju poroča vodstvu zavoda

-      z vodstvom zavoda se posvetuje o potrebnih delih ter po odobritvi naroča in nadzoruje izvajanje del, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, če jih ne more opraviti sam

-      druga dela in naloge po naročilu nadrejenih.

 Posebni pogoji:

 -      obvladanje računalniških orodij (Word, Excel, Outlook, Power Point),

-      veljaven vozniški izpit B kategorije.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena,
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas nadomeščanje javnega uslužbenca zaradi daljše bolniške odsotnosti, pogodba bo sklenjena do dneva vrnitve javnega uslužbenca z daljše bolniške odsotnosti, s polnim delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – HIŠNIK V« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo, ki je 08.09.2020. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: katja.kocjan@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 073930390 pri Katji Kocjan.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Številka: 506-0010/2020

Datum:    28.8.2020

 

Nazaj na seznam