X

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - PROSTOR S ŠTIRISTEZNIM KEGLJIŠČEM IN GARDEROBNO SANITARNIMI PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU

ŠT. POZIVA: 1511-60302/2023
OBJAVA: 2. 10. 2023
ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023 do 24:00

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA

Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije poziva zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za najem prostorov na nepremičnini parc. št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu v skladu in pod pogoji kot to določa ta javni poziv. Gre za prostor s štiristeznim kegljiščem in garderobno sanitarnimi prostori v servisnem objektu v območju UN ŠRP Portoval v Novem mestu.

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - PROSTOR S ŠTIRISTEZNIM KEGLJIŠČEM IN GARDEROBNO SANITARNIMI PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU 

ŠT. POZIVA: 1511-60302/2023 

OBJAVA: 2. 10. 2023 

ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023 do 24:00 

CELOTEN POZIV NA VOLJO TU. 

 

 

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA  

 

Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije poziva zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za najem prostorov na nepremičnini parc. št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu v skladu in pod pogoji kot to določa ta javni poziv. Gre za prostor s štiristeznim kegljiščem in garderobno sanitarnimi prostori v servisnem objektu v območju UN ŠRP Portoval v Novem mestu.  

 

Javni poziv je objavljen na spletni strani Zavoda Novo mesto ter na družbenih omrežjih Zavoda Novo mesto. 

 

Vsak ponudnik si mora pred oddajo ponudbe ogledati objekt. Ogled izvede na lastne stroške. Podrobnejše informacije v zvezi s prijavo in izvedbo poziva ter ogled prostora je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo tega poziva (Marko Habjan, marko.habjan@znm.si). Zainteresirani ponudniki lahko za dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom pošljejo vprašanja izključno po elektronski pošti. 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU  

 

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem pozivu, mora izpolniti vse pogoje za sodelovanje in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni poziv s prilogami. Komisija, ki jo imenuje direktor Zavoda Novo mesto, v postopku izbere najugodnejšega ponudnika. Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na Javnem pozivu in/ali, ki ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javni poziv. 

 

Komisija si pridržuje pravico, da izmed prispelih ponudb na javni poziv, ne izbere nobenega ponudnika. 

 

PREDMET NAJEMA 

 

Upravitelj infrastrukture je Zavod Novo mesto.  

 

Poleg uporabe štiristeznega kegljišča vključno z manipulativnim prostorom in pripadajočimi tribunami v skupni izmeri 321,83 m², bo imel uporabnik na voljo tudi druge prostore v servisnem objektu v skupni izmeri 252,17 m² ter dodatno še prostore v souporabi v skupni izmeri 105,83 m² in sicer: 

 

1. Klubski prostor – celotno nadstropje (67,6 m² + 76,63 m² neopremljen del), 

2. garderobne prostore s tuši in sanitarijami v pritličju  (107,94 m²), 

3. skupne sanitarne prostore v pritličju + hodnik  (105,83 m²) - souporaba, 

4. parkirne prostore ob teniških igriščih št. 1 in 2 – souporaba. 

 

 

 VRSTA PRAVNEGA POSLA 

 

Predmet javnega poziva je oddaja v najem z javnim zbiranjem ponudb. 

 

CENA IN ČAS TRAJANJA NAJEMA 

 

Cena, ki jo za najem objekta ponudi ponudnik, ne sme biti nižja od najnižje izhodiščne cene.  

 

Pogodba o najemu se sklepa za obdobje petih (5) let, predviden čas začetka najema od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2028. 

 

Najnižja izhodiščna cena najema na mesec je 2.500,00 EUR.  

 

Poleg tega se vsak mesec po porabi plačuje tekoče stroške uporabe prostorov, in sicer 70 % vseh stroškov na objektu (stroški drobnega materiala, stroški ogrevanja, stroški tekočega vzdrževanja, komunalne storitve, morebitni ostali stroški).  Stroški varovanja objekta so stroški naročnika javnega poziva.

 

Enkrat letno, najkasneje do 1. maja, lahko najemodajalec uskladi ceno mesečne najemnine z letno stopnjo rasti cen, ki jo objavlja Statistični urad Republike Slovenije, kar bosta stranki uredili z aneksom k osnovni pogodbi o najemu. 

 

DRUGI POGOJI POZIVA  

 

Cilj zbiranja ponudb je zagotovitev kakovostne športne ponudbe v objektu.  

 

Na javni poziv se lahko javijo: 

 

- javni zavodi, 

- športni klubi, društva in izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto, 

- ostala društva, klubi, organizacije in skupine, 

- druge fizične in pravne osebe. 

 

Prednostno pravico najema športnega objekta bodo imeli športni klubi in društva, ki posamezen objekt uporabljajo kot primarni objekt za treninge in tekmovanja, hkrati pa v viziji opredelijo celosten pristop (delo z mladimi ipd.). 

 

Ponudnik nosi vse stroške priprave ponudbene dokumentacije in predložitve ponudbe. 

 

Organizator poziva, to je najemodajalec, ni odgovoren za stroške priprave ponudbe v nobenem primeru, ne glede na potek in izid razpisnega postopka. 

 

OPIS NEPREMIČNINE  

 

- izgradnja: 2012 

- obseg: 4 vadbene steze z upravljavskimi ploščami in avtomati Funk. 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA 

 

Najemnino in obratovalne stroške oziroma tekoče stroške uporabe prostorov, ki se nanašajo na predmet najema, bo najemnik dolžan plačevati najemodajalcu mesečno, za vsak tekoči mesec veljavnosti najemne pogodbe.  

 

Najemnik je dolžan izvajati vsa vlaganja v prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za dejansko izvedbo vseh vlaganj v prostor, razen tekočega vzdrževanja, bo dolžan najemnik predhodno pridobiti pisno soglasje najemodajalca. V zvezi z izvajanjem vlaganj v prostor bo dolžan najemnik spoštovati vse veljavne gradbene in druge predpise. Vlaganja v poslovni prostor je dolžan zagotavljati (plačati) izključno najemnik in v nobenem primeru ne bremenijo najemodajalca.  

 

Najemodajalec najemniku ni dolžan povrniti nobenih vlaganj, vključno ne tistih, za katerih izvedbo je najemodajalec podal najemniku soglasje. Prepovedani so vsi posegi, ki bi spremenili zunanji videz objekta, uporabo skupnih prostorov ali delovanje vgrajenih instalacij in naprav v objektu. Dodatni elementi opreme in naprave, ki jih bo najemnik namestil in uporabljal za obratovanje programa, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje dejavnosti.  

 

Najemnik lahko namesti dodatne elemente le ob soglasju najemodajalca. Najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati poslovni prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja. Vse stroške vzdrževanja plača izključno najemnik. Najemnik ne sme oddati objekta (v celoti ali delno) v podnajem brez soglasja najemodajalca. V primeru, da najemnik odstopi od pogodbe pred njenim potekom, ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj, niti ne pridobi nikakršnih pravic na podlagi vlaganj v poslovnem prostoru. 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE  

 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

 

Pri oddaji v najem, se bodo uporabljala določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007) in ostalih veljavnih predpisov Republike Slovenije. Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem pozivu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so priloga in sestavni del Javnega poziva, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi po Javnem pozivu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika oz. osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in žigosani.  

 

Pravočasno prispele ponudbe bo komisija pregledala in ocenila v skladu z Javnim pozivom. V primeru, če bi komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da je ponudba nepopolna, bo pozvala ponudnika na dopolnitev ponudbe v roku 5 delovnih dni od odpiranja ponudb. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, ta ponudba v nadaljevanju postopka ne bo upoštevana. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 14 dni od popolnosti ponudb. 

 

VSEBINA PONUDBE  

Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija Zavoda Novo mesto obravnavala, mora biti ponudba izpolnjena v vsebini oz. obliki in s prilogami, kot sledi: 

OPIS DOKUMENTA  
ŠT. PRILOGE  
Ponudba – višina najemnine 
Priloga 01 
Potrdilo o registraciji najemnika  
Priloga 02  
Izjava ponudnika 
Priloga 03  
Vizija delovanja objekta 
Priloga 04  
 

ODDAJA IN ODPIRANJE VLOG 

Ponudnik je dolžan zagotoviti, da njegova ponudba prispe / je dostavljena v zaprti ovojnici na naslov:  

ZAVOD NOVO MESTO 

NOVI TRG 5 

8000 NOVO MESTO 

 

najpozneje do 17. 10. 2023 do 24.00. 

 

Na ovitku mora biti napisano:  

1. naslov najemodajalca (Zavod Novo mesto),  

2. v levem spodnjem kotu oznaka »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - prostor s štiristeznim kegljiščem in garderobno sanitarnimi prostori v servisnem objektu v območju UN ŠRP Portoval v Novem mestu«,  

3. na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov ponudnika, da mu je mogoče vrniti neodprto ponudbo, če je bila ponudba predložena nepravočasno.  

Če ovitek ni označen po navedenih navodilih, najemodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Takšne ponudbe organizator ne bo obravnaval. Prav tako ne bodo upoštevane ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.  

 

ODPIRANJE PONUDB  

Postopek odpiranja ponudb ni javen.  

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo vsi ponudniki pisno obveščeni v roku 14 dni po zaključku razpisa. 

MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKA 

Višina najemnine 
70 % merila 
Reference ponudnika  
20 % merila  
Vizija delovanja  
10 % merila  
SKUPAJ: 
100 %  
 

NAČIN OCENJEVANJA 

Število točk se izračuna po naslednjih postavkah: 

Ponudba višine najemnine, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najvišjo ponudbeno vrednost, prejme največ točk, ponudba, katere skupna ponudbena vrednost je glede na ostale ponudbe najnižja, pa dobi najmanj točk.  

Najvišje možno število točk po tem merilu je 30 točk. Število točk se izračuna po formuli:  

Tp = 30 x (Cp / Cmax) kjer pomeni: Tp – število točk vrednotene ponudbe  

30 – najvišje možno število točk  

Cmax – najvišja ponudbena vrednost (cena) izmed vseh vrednotenih ponudb  

Cp – vrednost (cena) vrednotene ponudbe  

 

Ponudnik mora v ponudbi (Priloga 01) navesti končno ceno v EUR brez DDV.  

Reference ponudnika: reference se nanašajo na opis projektov / programov, ki jih je ponudnik izvajal v preteklosti. Reference se točkujejo na naslednji način:  

- 3 točke – od 1 do 3 veljavne reference  

- 6 točk – od 4 do 6 veljavnih referenc  

- 10 točk – več kot 6 veljavnih referenc  

 

Vizija delovanja se točkuje na naslednji način:  

- 5 točk - Prijavitelj pozna delovanje Zavoda Novo mesto, kar ponudnik dokaže z opisom ključnih aktivnosti in poslanstva na področju športa.  

- 10 točk - Prijavitelj pozna delovanje Zavoda Novo mesto in predstavi vizijo razvoja sodelovanja za obdobje najema, poslanstvo na področju športa, delo z mladimi ipd..  

Komisija bo ponudbe na podlagi zgoraj navedenih merilih ocenjevala samostojno, na podlagi prejetih ponudb, in na njeno odločitev ni mogoča pritožba.  

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 50 točk. 

 

IZBIRA PONUDNIKA IN SKLENITEV POGODBE  

 

Ponudniki bodo o izbranem ponudniku obveščeni v roku 14 dni od popolnosti oddanih ponudb. Najemodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli med pozivnim postopkom brez obrazložitve odstopi od poziva in to brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli oziroma, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni poziv. Najemodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe. 

 

Na podlagi sklepa o izbiri ponudnika bo izbrani ponudnik v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri dolžan skleniti pogodbo o najemu. V primeru, da tega ne stori, se šteje, da je ponudnik od pogodbe odstopil. 

 

                                                                                                                                                   Zavod Novo mesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam