X

Razpis za prosto delovno mesto

VIŠJI PODROČNI REFERENT I (šifra delovnega mesta: I016061)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj višješolska prejšnja izobrazba ali višja strokovna izobrazba
- zelo dobro znanje vsaj enega (1) tujega jezika

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju dela s športnimi ekipami, poznavanjem njihov potreb in zahtev.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • organiziranje, sodelovanje in usklajevanje s področja dejavnosti športa in trženja,
 • vodenje in izvajanje nalog na področju športa in trženja,
 • sodelovanje pri pripravi razpisnih dokumentacij,
 • vodenje projektov na področju športa in trženja,
 • predlaganje novih oblik potrebnih za razvoj športa,
 • sodelovanje z drugimi organi in poslovnimi partnerji,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih gradiv,
 • samostojna priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv,
 • druga dela in naloge po navodilu direktorja.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 1 meseca.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Višji področni referent I« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 5 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (www.znm.si). Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: katja.kocjan@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. št. 073930390.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Nazaj na seznam