X

Razpis za prosto delovno mesto
Kontakt
Ime
Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Naslov
Novi trg 5
Pošta
8000 Novo mesto

Razpis za prosto delovno mesto

VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III (šifra delovnega mesta: I014010)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj srednja poklicna izobrazba
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.

Ostali posebni pogoji:

  • obvladanje računalniških orodij (Word, Excel, Outlook, Power Point)
  • veljaven vozniški izpit B kategorije

Opis del in nalog delovnega mesta:

  • izvaja popravila in vzdrževalna dela na športnih objektih
  • izvaja nadzor nad posamičnimi športnimi objekti
  • vodi delovne skupine, ki opravljajo dela na športnih objektih,
  • pripravlja športne objekte za vadbo, tekmovanja in prireditve
  • ima nadzor nad uporabo nevarnih snovi, delovnih strojev in nadzira električne, ogrevalne ter druge napeljave na športnih objektih
  • druga dela in naloge po navodilu direktorja.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

  1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  2. izjavo o izpolnjevanju ostalih posebnih pogojev.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 1 meseca.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Vzdrževalec športne infrastrukture III« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletnih straneh Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (znm.si, kcjt.si in as-nm.si). Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: katja.kocjan@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. št. 073930390.


V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Nazaj na seznam